วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลจันทเขลม 

      "เป็นผู้นำการพัฒนา สังคมให้เข้มแข็ง เศรษฐกิจให้ยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน และมีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" 

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจันทเขลม 

     - จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ

     - จัดให้มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ

     - ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

     - ส่งเสริมการสาธารณสุข

     - ส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

     - ส่งเสริมการสาธารณสุข

     - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

     - เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลจันทเขลม 

      ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

           - ประชาชนมีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวกรวดเร็ว

           - ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ

      ด้านเศรษฐกิจ

           - ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง

      ด้านสังคม

           - ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และโรคติดต่อ

           - ประชาชนมีการศึกษาและช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น 

           - สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ

      ด้านบริหารจัดการ

           - ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page