แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการในปี2564

เทศบาลตำบลจันทเขลม ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้ มาสรุปผลและปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการในปี2564

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page