นายสันติภาพ ม่านตา
ปลัดเทศบาลตำบลจันทเขลม 
     
             
      - ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด
     
      
   นางสาวเพชรรดา เพ็ญวงค์
นักทรัพยากรบุคคล
นายสยุมภู สนธิภักดี
นักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ 

นายอมรเทพ กัณฑิโกวิท
นิติกร
นางเสาวคนธ์ ดิเรกรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
           
 

จ่าเอก นิกร  ประคองศักดิ์   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นายอนันต์ ฉาบฉวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
  นางสาวดาราวลี เฉียงเหนือ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจันทร์วิมล แสนเสนาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

           
 

 นายณัฐพงศ์  แสนเจริญ
คนงาน

- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญสืบ ขันทะคีรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายณัฏฐ์พัชร์  เวชกาญจน์
คนงานประจำรถขยะ

นายอานนต์ ขันทอง
พนักงานขับรถขยะอัดท้าย
นายธนภณ  จรจิตต์ 
คนงานประรถขยะ 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page