สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ

       ภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา พื้นดินตื้น ดินเป็นดินปนทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 140,625 ไร่

             ทิศเหนือ     ติดต่อกับ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว ติดต่อตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว

             ทิศใต้     ติดต่อกับ ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ

             ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว

             ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว

ที่ตั้ง  

     เทศบาลตำบลจันทเขลม ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลจันทเขลม ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรีทางทิศเหนือ ประมาณ 56 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฎไปทางทิศเหนือ ประมาณ 25 กิโลเมตร

เนื้อที่ 

     มีเนื้อที่ประมาณ 225 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 140,625 ไร่

แหล่งน้ำธรรมชาติ

      สระน้ำ     จำนวน 10 แห่ง

      ลำคลอง     จำนวน 6 แห่ง

      ลำห้วย     จำนวน 15 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

      ฝาย     จำนวน 30 แห่ง

      บ่อน้ำบาดาล     จำนวน 22 แห่ง

      อ่างเก็บน้ำ     จำนวน 1 แห่ง

      บ่อน้ำตื้น     จำนวน 50 แห่ง

 

สภาพสังคม

 

ข้อมูลชุมชนในตำบลจันทเขลม 

     เทศบาลตำบลจันทเขลม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 

 

หมู่ที่ 1 (บ้านคลองใหญ่)

มีเนื้อที่ 3.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,000 ไร่

 

หมู่ที่ 2 (บ้านจันทเขลม)

มีเนื้อที่ 68.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 42,575 ไร่

 

หมู่ที่ 3 (บ้านสะท้อน)

มีเนื้อที่ 16.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,000 ไร่

 

หมู่ที่ 4 (บ้านคลองชีพ)

มีเนื้อที่ 16.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,000 ไร่

 

หมู่ที่ 5 (บ้านจันตาแป๊ะ)

มีเนื้อที่ 36.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,786 ไร่

 

หมู่ที่ 6 (บ้านคลองชม)

มีเนื้อที่ 24.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,000 ไร่

 

หมู่ที่ 7 (บ้านคลองชัน)

มีเนื้อที่ 26.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,675 ไร่

 

หมู่ที่ 8 (บ้านจันตาแป๊ะ)

มีเนื้อที่ 34.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,589 ไร่

 

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ 

พื้นที่ ชาย หญิง รวม
ยอดรวมทั้งหมด 3,014 3,100 6,114
หมู่ที่ 1 คลองใหญ่ 321 355 676
หมู่ที่ 2 จันทเขลม 641 679 1,320
หมู่ที่ 3 สะท้อน 273 288 561
หมู่ที่ 4 คลองชีพ 432 469 901
หมู่ที่ 5 จันตาแป๊ะ 385 348 733
หมู่ที่ 6 คลองชม 288 270 558
หมู่ที่ 7 คลองชัน 351 352 703
หมู่ที่ 8 จันตาแป๊ะ 323 339 662

 

จำนวนครัวเรือน

พื้นที่ หลัง
ยอดรวมทั้งหมด 2,930
หมู่ที่ 1 คลองใหญ่ 287
หมู่ที่ 2 จันทเขลม 668
หมู่ที่ 3 สะท้อน 292
หมู่ที่ 4 คลองชีพ 547
หมู่ที่ 5 จันตาแป๊ะ 353
หมู่ที่ 6 คลองชม 229
หมู่ที่ 7 คลองชัน 257
หมู่ที่ 8 จันตาแป๊ะ 297

 


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  

 

วัดคลองใหญ่แจ่มวาที หมู่ที่ 1

 

วัดจันทเขลม หมู่ที่ 2

 

วัดเทพประสิทธาราม หมู่ที่ 3

 

สำนักสงฆ์คลองชีพ

 

สำนักสงฆ์โป่งดาว

 

สำนักสงฆ์คลองชัน

 

สำนักสงฆ์สอยดาวนิมิต

 

สำนักสงฆ์วังสมบูรณ์

 

สำนักสงฆ์โป่งกวางทอง

 

สำนักสงฆ์เขารังยา

  

การศึกษา

     1.  โรงเรียนบ้านจันทเขลม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2

     2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันทเขลม จำนวน 1 แห่ง

 

สาธารณสุข

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ 

         1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทเขลม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2

         2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะท้อน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    มีตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือ ตำรวจชุมชนตำบลจันทเขลม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 เพื่อคุ้มครองดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

 สภาพเศรษฐกิจ

 อาชีพ

    ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลจันทเขลม ส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตรกรรม ประเภท สวนผลไม้ สวนยางพารา ปลูกผัก และอาชีพรองคือค้าขาย รับจ้างทั่วไป และเลี้ยงไก่ชน ฯลฯ

 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

   - ถนนลาดยาง   จำนวน 2 สาย ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

   - ถนนคอนกรีต  จำนวน 6 สาย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

   - ถนนลูกรัง   จำนวน 76 สาย ระยะทางประมาณ 150.70 กิโลเมตร

การไฟฟ้า

     จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,853 ครัวเรือน 

 

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

  1. น้ำตกจันตาแปีะ หมู่ที่ 8 

  2. น้ำตกตาราง  หมู่ที่ 5

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

  1. ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมชอง หมู่ที่ 5

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page