คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง 

 

  

นายวัชร์สิทธิโชค  ศรีวิรัญ
นายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม
โทร 039-309962 , 089-051-4151


นายมนูญ  เงินถม
รองนายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม
โทร 063-074-0234

  

นายสมพงษ์  บุญรักษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม
โทร 089-252-3677


 
นายธัชพิชัย  ณ พัทลุง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม
โทร 096-796-5514

นางสาวกวินตรา  สระภูทิพย์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม
โทร 084-774-9945

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ

นายสันติภาพ ม่านตา
ปลัดเทศบาลตำบลจันทเขลม
087-135-6863

 

นางอพินญา เจริญสำราญ
หัวหน้าสำนักปลัด
039-309962
089-828-1587

 

 

- ว่าง -  

 

 นายสันติภาพ  ม่านตา
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
087-135-6863

นายสุรชัย  จันหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
084-947-5238

นางทัศนียา  บัวภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
039-309962Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page