สำนักปลัด

 

             
      นายสันติภาพ ม่านตา
ปลัดเทศบาลตำบลจันทเขลม 
     
             
      นางอพินญา เจริญสำราญ
หัวหน้าสำนักปลัด
     
        
    นายสยุมภู สนธิภักดี
นักพัฒนา
นายอมรเทพ กัณฑิโกวิท
นิติกร
นางเสาวคนธิ์ ดิเรกรัตน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
   
       
 

 

 นางสาวเพชรรดา เพ็ญวงค์
บุคลากร
พ.จ.อ.มณเฑียร แป้นเหมือน
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจันทร์วิมล แสนเสนาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

       
 นางสาวดาราวลี เฉียงเหนือ
ผู้ช่วยนักพัฒนา

 นายอนันต์ ฉาบฉวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธาณะภัย

 นางสาววรวรรณ โฉมนิล
นักการภารโรง
นายวสรรณ์ ถุงทอง
พนักงานขับรถ

นายบุญสืบ แสนเสนาะ
คนงานทั่วไป

 นายเล็ก
คนงานทั่วไป
 นายอานนท์ ขันทอง
พนง.ขับรถขยะ
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page