คณะผู้บริหาร


 นายสุเนส  เฉียงเหนือ

นายกเทศมนตตำบลจันทเขลม

   

 

 นายวิเชียร  กลิ่นกมล

รองนายกเทศมนตตำบลจันทเขลม

 

 


 นางสาวทิพย์สุดา  พูลขำ

เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายสิทธา   พฤกษากิจ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม

นายดำรงค์  บรรจง 
ประธานสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม

     
        
นางสาวภาวินันท์  ปีสวด 
รองประธานสภาเทศบาล
  นายสันติภาพ ม่านตา 
เลขานุการสภาเทศบาล
 
         
นายอำนาจ  ชากวิเศษ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  นางสิริกันยาภรณ์  วงษ์จันทร์ดี 
สมาชิกเทศบาล เขต 1
  นายเฉลียว คีรีชล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
         
   
นางจินตนา เผ่าประจันต์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  นายสมเดช  ฉาบฉวย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  นางสาวภาวินันท์  ปีสวด 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
         
   
นายสมพงษ์ บุญรักษา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  นายชลอ  กลิ่นไกล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  นายสมศักดิ์  เหลือหลาย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
         
   
นายเตรียมพันธุ์  อนุพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  นายดำรงค์ บรรจง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  นายวีระพงษ์ วงศ์นอก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page